Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie - Fysio Poll

Bij vragen over de ontwikkeling van uw baby of over het bewegen, de motoriek van uw kind, kunt u terecht bij de kinderfysiotherapeut. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar. De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van een kind te vergroten, zodat het beter functioneert in zijn omgeving.

Een kind komt bij de kinderfysiotherapeut terecht na verwijzing van een arts, op advies van school, het consultatiebureau of omdat de ouders ongerust zijn over de motorische ontwikkeling van hun kind. Problemen in de motorische ontwikkeling kunnen voortkomen uit aandoeningen aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of aan het houding- en bewegingsapparaat ( bijv. spieren, gewrichten en botten). Ook kan de sensorische integratie, de samenwerking tussen het waarnemen en de motoriek, niet goed verlopen. Hierdoor is doelgericht handelen niet optimaal mogelijk.

Na een intakegesprek, een observatie en een motorisch onderzoek stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op en bespreekt dit met de ouders. Soms is een advies voldoende. De behandeling is gericht op stimuleren van de motorische ontwikkeling en wordt zo mogelijk in spelvorm aangeboden. We proberen op deze manier voorwaarden te scheppen voor de optimale ontwikkeling van het kind.

Er wordt behandeld in een voor kinderen gezellig ingerichte praktijk met veel verschillende materialen. Plezier in het bewegen vinden wij naast kwaliteit van de behandeling een voorwaarde. Zo nodig wordt er aan huis behandeld.

Bij zuigelingen kunnen bepaalde signalen wijzen op motorische problemen:

 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • al dan niet met een aantoonbare oorzaak
 • gespannen of juist slappe kinderen
 • houdingsvoorkeur
 • overstrekken
 • onrust
 • veel huilen

Kleuters worden vaak aangemeld met een achterstand in de grove of fijne motoriek en coördinatie. Dit kan zich uiten in:

 • problemen met het leren zwemmen
 • niet kunnen huppelen en hinkelen
 • niet zelfstandig kunnen fietsen
 • onhandigheid, veel vallen
 • moeite met knutselen, kleuren.

Bij oudere kinderen kunnen bovenstaande problemen ook nog spelen. Daarnaast gaat ook de fijne motoriek een rol spelen. 
Behandelindicaties kunnen zijn:

 • schrijfproblemen
 • dyslexie gecombineerd met motorische en ruimtelijke problemen
 • links-rechts ontwikkeling
 • houdingsproblemen
 • niet mee kunnen komen met gymnastiek
 • gedragsproblemen met bijbehorende motorische problemen.

Zo nodig is er met uw toestemming overleg met de school van uw kind.

Voor meer informatie klik hier: www.kinderfysiotherapie.nl.

Schedelmeting bij baby’s

Voorkeurshoudingen bij baby’s komen de laatste jaren in toenemende mate voor.

Om wiegendood te voorkomen is sinds begin jaren ’90 het advies om baby’s alleen op de rug te laten slapen. Tegen wiegendood is dit heel effectief, maar het gevolg is dat veel meer baby’s een voorkeurshouding ontwikkelen. Met een voorkeurshouding wordt bedoeld dat uw baby het hoofdje altijd naar één kant houdt. Niet alleen tijdens slapen, maar ook vaak als hij of zij wakker is. Als er sprake is van een voorkeurshouding kan er een afplatting van het hoofd ontstaan.

De kinderfysiotherapeut kan uw baby onderzoeken, behandelen en gerichte adviezen geven om de voorkeurshouding te verminderen. Het onderzoek bestaat uit een vraaggesprek, observatie waarbij het motorisch functioneren wordt vastgelegd en aanvullend onderzoek. Aanvullend onderzoek kan bestaan uit een schedelmeting (plagiocephalie meting).

De schedelmeting is een betrouwbare meetmethode om de mate van afplatting van het hoofdje vast te stellen. De meting wordt gedaan door het aanbrengen van een zacht en warm bandje van thermoplast om het hoofdje. Het bandje wordt in enkele minuten hard en is een kopie van de vorm van de schedel. De meting is niet pijnlijk of belastend voor u baby.

Door middel van deze meting kunnen de verschillende aspecten van afplatting in maat en getal worden vastgelegd. De metingen worden gedaan om het effect van de behandeling te evalueren en om mogelijke indicatie voor helmredressie vast te stellen.

> Informatie over Schedelmeting bij baby’s

Onze Partners:

Aangesloten bij: