Privacy verklaring

Neem contact op!

Tel: (0181) 318243
E-mail: info@fysiohellevoet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken als je bij ons onder behandeling bent of bij ons sport

FysioHellevoet verwerkt de volgende persoonsgegevens wanneer je bij ons onder fysiotherapeutische behandeling bent of bij ons sport door deze gegevens zelf aan ons te verstrekken.

  • NAW-gegevens
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens zorgverzekering
  • Gezondheidsgegevens
  • BSN-nummer
  • Bankrekeningnummer (in geval van een sportabonnement)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van je verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om je goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Ook wanneer je bij ons sport hebben we een diverse gegevens van je nodig om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FysioHellevoet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit wil zeggen dat wij je gegevens 15 jaar na de laatste behandeling verwijderen uit ons systeem. Wij zijn dit wettelijk verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

FysioHellevoet verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze behandelovereenkomst met jou. Hierbij valt te denken aan overleg met een medisch specialist of paramedisch collega. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FysioHellevoet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FysioHellevoet en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fysiohellevoet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. FysioHellevoet wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FysioHellevoet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@fysiohellevoet.nl of bel 0181 318243.

Onze Partners:

Aangesloten bij: